گریل پلت

Weber 22510001 Pellet Grill SmokeFire EX4، Wifi - 24 اینچ عرض کوره

22510001 | Weber Pellet Grill SmokeFire EX4، Wifi - عرض 24 اینچ گریل عرض 24 اینچ عرض ، 43 اینچ عرض کلی ، بزرگ 672 اینچ مربع فضای کباب دوتایی